DE WAEGENAERE NV - Groothandel verf & chemische producten
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
 
Bij iedere bestelling worden volgende voorwaarden en bedingen geacht volkomen gekend en aanvaard te zijn.
Andere voorwaarden zullen enkel bindend zijn zo de Van der Elst BVBA deze schriftelijk aanvaard heeft.
 
1.      PRIJZEN
-         Bij levering uit stock worden de goederen gefactureerd aan de prijs geldend op              de dag van de bestelling.
-         Elke verhoging van de prijzen, rechten of taksen toegepast tussen de datum van               de bestelling en de datum van de uitvoering is ten laste van de koper.
-         Voor bestellingen op termijn wordt de definitieve prijs bevestigd bij de                             uitvoering.
2.      LEVERINGSTERMIJN
De levering geschiedt binnen de kortst mogelijke termijn, zonder dat de verkoper enige vaste termijn kan waarborgen.
Bij eventuele vertraging in de levering zal de koper in geen geval recht hebben op een schadevergoeding, noch op verbreking van de overeenkomst.
3.      RISICO-OVERDRACHT
Verlies, beschadiging van de goederen of om het even welke andere schade gedurende het transport en dit vanaf het ogenblik waarop de goederen onze magazijnen verlaten, zijn ten laste van de koper ook al zijn de goederen vrachtvrij verstuurd en zelfs in geval van verkeerde aanduiding op verpakking of foutieve levering.
4.      KLACHTEN
De juistheid van de levering moet bij ontvangst nagezien worden door de koper, die onmiddellijk bij de levering o.m. dient na te gaan of de kwaliteit overeenstemt met de door hem gestelde eisen en de aanduidingen op de verzendnota.
Elke klacht, zowel betreffende de inhoud als de hoeveelheid van de geleverde goederen, zal enkel in aanmerking komen indien de fout of vergissing waarop ze betrekking heeft onmiddellijk op de leveringsbon of ten laatste binnen 3 dagen na ontvangst van de goederen per aangetekend schrijven meegedeeld wordt aan de maatschappelijke zetel van de Bvba. Van der Elst , Laarnebaan 105 – 9070 Heusden.
Klachten omtrent de goederen ontheffen de koper geenszins van de hiernavolgende betalingsverplichtingen.
5.      BETALING
Alle facturen zijn contant betaalbaar te Heusden. Om de grote onkosten van incassering te vermijden, worden onze klanten vriendelijk verzocht het bedrag van onze facturen te willen storten op onze rekening vermeld op de factuur.
 Voor elke laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning een verwijlintrest van 18 % verschuldigd zijn.
Zowel bij niet-betaling als bij gedeeltelijke betaling op de vervaldag is de schuldenaar, zonder voorafgaande aanmaning een conventionele schadevergoeding van 18 % van het openstaand bedrag met een minimum van 50 EUR  per factuur verschuldigd.
Het uitgeven van wissels en het aannemen van handelseffecten vormen geen uitzondering op deze wijze van betaling.
De BVBA Van der Elst behoudt zich het recht voor om, in geval van niet-betaling van één of meerdere facturen alle overige leveringen te schorsen en de nog uit te voeren overeenkomsten te verbreken ten laste van de koper.
6.      WAARBORG
Tenzij anders vermeld, zijn onze producten niet te gebruiken voor menselijke of dierlijke toepassingen gezien hun industriële aard.
De waarborg wegens de verborgen gebreken van de producten beperkt zich tot de vervanging van de koopwaar.
De vergoeding van de door koper geleden bewezen schade zal in geen geval het bedrag van de verkoopprijs van het schadeveroorzakend goed kunnen overtreffen.
Chemische of technische adviezen, zowel schriftelijk als mondeling, worden geheel vrijblijvend en naar best vermogen verstrekt.
Zij zijn slechts te beschouwen als richtlijnen waarvoor de verkoper geen enkele aansprakelijkheid draagt.
In geen geval zal de BVBA Van der Elst aansprakelijk kunnen gesteld worden voor schade ontstaan bij gebruik van de door haar geleverde waren wanneer vaststaat dat deze waren vermengd werden en/of in aanraking kwamen met andere, dan op de gebruiksaanwijzing duidelijk aangegeven, producten en/of hoeveelheden.
Alle schade wordt geacht ontstaan te zijn door foutief gebruik van de waren.
Bij schade aangericht door producten waarvan de BVBA Van der Elst geen fabrikant is doch enkel verkoper of tussenpersoon dient de schadelijder, bij het voeren van een geding, respectievelijk de oorspronkelijke fabrikant of verkoper in schadevergoeding te dagvaarden, met uitsluiting van de BVBA Van der Elst zelf.
7.      AGENTEN
Verbintenissen door de vertegenwoordigers, agenten of verkopers kunnen de BVBA Van der Elst enkel tegengesteld worden indien zij door de statutaire gemachtigde beheerders van deze vennootschap worden bekrachtigd.
8.      De in rekening gebrachte verpakkingen blijven onze eigendom en moeten vrachtvrij in zeer goede staat, binnen drie maanden teruggezonden worden. Vreemde verpakkingen ofwel deze die zouden gediend hebben voor een ander product zullen geweigerd worden.
ACCIJNSVRIJE GEDENATUREERDE WHITE SPIRIT OF HALF ZWARE OLIE.
De hierop voorkomende white spirit (halfzware olie) mag niet als carburant (als carburant of voor verwarming en verlichting) gebezigd worden. Na gebruik mag die white spirit (halfzware olie) niet worden herwonnen, behoudens toelating van de Directeur Generaal van het Bestuur der Douanen en Accijnzen. Bij overtreding van deze verbodsbepalingen worden de leveringen van gedenatureerde white spirit (halfzware olie) stopgezet en, stelt het Bestuur des Douanen en Accijnzen bovendien vervolging in.
Accijnsvrije BENZINE 100/140 mag niet gebruikt worden als brandstof voor aandrijven van motoren.
9.      JURIDISCH
Alleen de rechtbanken te Gent zijn bevoegd. 
                                     
BORG  VERPAKKINGEN                     LIJST RECYCLAGEKOSTEN 

C35 CONTAINER                8.68              C35  PER CONTAINER                        1.15 
C45 CONTAINER              11.16              C45  PER CONTAINER                        1.98  
T12 VAT                              29.75              T12  PER VAT                                        5.75
MB  MULTIBOX           1065.94               MB  PER KALENDERDAG/BOX       1.47

 
 

      
 
Website Builder mogelijk gemaakt <br/>door  Vistaprint
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint